Beleid & Organisatie

Op deze pagina kunt u informatie m.b.t. het beleid en de organisatie vinden.

Onderstaand kunt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement downloaden:

  • Statuten: Klik hier om de Statuten te downloaden.
  • Huishoudelijk Reglement: Klik hier voor het downloaden van het huishoudelijk reglement.

Daarnaast kunt u onderstaand het meerjarenbeleidsplan, de begroting 2023, de jaarstukken van afgelopen jaren, het vrijwilligersbeleid en het beleid Diversiteit en Inclusie downloaden:

  • Meerjarenbeleidsplan 2021-2025: Klik hier voor het downloaden van het meerjarenbeleidsplan.
  • Begroting 2023: Klik hier voor de Begroting 2023
  • Jaarplan 2023: Klik hier voor het jaarplan 2023 
  • Jaarstukken 2022: Klik hier voor de jaarstukken 2022
  • Jaarstukken 2021: Klik hier voor de jaarstukken 2021
  • Vrijwilligersbeleid: Klik hier voor het downloaden van het Vrijwilligersbeleid.
  • Beleid Inclusie en Diversiteit: Klik hier voor het downloaden van het beleid omtrent Inclusie en Diversiteit.

De jaarstukken en de onderliggende data zijn inzichtelijk bij de ALV van de NKB en/of inzichtelijk op het bondsbureau.

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats door de kascommissie, die bestaat uit een afvaardiging van de afdelingen.

Ten slotte vind u onderstaand de Missie, Visie en de Doelstellingen van de NKB;

 

 

Missie

De missie van de NKB is het in stand houden en bevorderen van het klootschieten in Nederland en in samenspraak met de buitenlandse bonden ook het klootschieten internationaal.

Visie

Met behulp van interne en externe lokale partijen vorm geven aan die visie. Voorwaarde hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de veranderende behoeften van de maatschappij. Dit resulteert in optimale sportomstandigheden voor alle klootschieters. Dit betekent een balans in de sportomgeving, het sportaanbod, goede begeleiding en een gezonde sportcultuur. Het bestuur heeft hierbij een leidende rol en er is een gedeelde verantwoordelijkheid met de verenigingen. 

De maatschappij is aan veranderingen onderhevig. Het sporten in zijn algemeenheid is afgenomen, waarbij het gezamenlijk sporten heeft ingeboet ten gunste van individueel sporten. Toch zien we wel een behoefte om samen iets te gaan doen. Klootschieten is een sport die relatief kleinschalig wordt uitgeoefend. Een eeuw terug werd dit nog algemeen gespeeld in heel Nederland. Nu wordt dit vooral in oostelijk Nederland uitgeoefend, met het zwaartepunt in Twente. Toch wordt de sport meer beoefend dan dat we zien aan het ledenaantal bij de NKB. Binnen onze sport zien we echter wel vergrijzing optreden. De uitdaging om jeugd te (blijven) enthousiasmeren voor onze sport wordt steeds groter. Jaarlijks neemt het aantal NKB-leden af met ca 2%. Dit maakt onze sport kwetsbaarder. In dat kader is het van belang maatregelen te treffen om dit tij te keren.

Door de banden met de afdelingen en verenigingen verder te verdiepen en versterken met als doel het kader te versterken, de doorstroom van kaderleden te stimuleren en de ledenactiviteiten te ondersteunen op alle vlakken.

Algemene doelstellingen

Het doel van de NKB is het bevorderen en in stand houden van het klootschieten in Nederland en om voorts alles te doen wat voor het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord. Daarbij gaan we werken aan een toekomstbestendige fysieke sportomgeving met een passend aanbod voor de leden. Meer deskundige begeleiding voor zowel breedte- als topsport. En dit alles in een integere en veilige sportcultuur. 

Voor de bijbehorende acties verwijzen we naar het actieplan: Klootschieten, op weg naar meer…!

 

Downloads:

De Bond Overzicht