Op maandag 21 maart 2022 is na een kort ziekbed en in het bijzijn van zijn naaste familie rustig ingeslapen onze collega-bestuurder en oud-voorzitter Cees van der Sluis.

Cees was vanaf april 2014 tot 2019 voorzitter van de Nederlandse Klootschiet Bond. Deze bond is ontstaan tijdens de ‘van 3 naar 1’ periode waarbij de Nederlandse Klootschietersbond, de Nederlandse Kogelwerpbond en de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers zijn gefuseerd. Zijn ‘neutrale’ herkomst was daarbij zeer welkom en zijn begeleiding was daarin zeer succesvol.

Naast zijn voorzitterschap heeft Cees meerdere functies bekleed. In chronologische volgorde:
Op 7 juni 2007 is Cees gestart bij de KernploegCommissie, mede i.v.m. de organisatie van het EK 2008.
Op 1 september 2008 is Cees gestart bij het Bondsbestuur van de Nederlandse Klootschietersbond en treedt hij aan als voorlopig penningmeester. Tijdens de ALV van voorjaar 2009 is hij formeel als penningmeester benoemd.
In het voorjaar van 2013 is Cees gestart als lid van de Maandagmorgenploeg op het Bondsbureau.
Op 7 april 2014 is Cees voorzitter geworden van de huidige NKB.
In april 2018 was Cees aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter.
Omdat er toen geen nieuwe voorzitter beschikbaar was, ging hij als interim-voorzitter verder. In april 2019 is Peter Zanderink benoemd als voorzitter en is Cees bestuurslid gebleven. Hij verzorgde vooral de communicatie tussen het Bondsbureau en het Bondsbestuur.
Dit jaar zou Cees’ tweede termijn als bestuurslid aflopen. Hij had al aangegeven dit jaar definitief te willen stoppen als bestuurslid.

Ondanks dat hij de sport zelf niet uitoefende had hij het klootschieten toch in zijn hart gesloten. Helaas hebben we niet meer de kans om hem persoonlijk te danken voor het vele werk wat hij heeft gedaan en wat hij heeft betekend voor onze klootschietsport. En toch… Cees bedankt voor al je inzet voor de klootschietsport namens je collega-bestuurders, de maandagmorgenploeg en alle klootschieters!

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken!

Peter Zanderink
Voorzitter Nederlandse Klootschiet Bond